INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH W PRZEDSZKOLU NR 42 W RYBNIKU

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w celu realizowania zadań ustawowych i statutowych Przedszkola oraz prowadzenia dokumentacji, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, wizerunek Państwa dziecka może być wykorzystywany do promowania i dokumentowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w formie fotograficznej i filmowej, za pośrednictwem dowolnego medium, także po zakończeniu edukacji, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje negatywnych konsekwencji. Zresztą zgodę możecie Państwo odwołać
w każdym czasie. W celach dowodowych odwołanie zgody powinno być w formie pisemnej.

 

Jeśli upoważnią Państwo inne osoby do odbioru Państwa dziecka z Przedszkola, konieczne będzie podanie danych osobowych umożliwiających zidentyfikowanie tych osób. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zapewnienie Państwa dziecku bezpieczeństwa, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz d) RODO.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku
z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości, ochroną przed nadużyciami i atakami. Pozwala na to art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, za wyjątkiem przetwarzania wizerunku Państwa dziecka.

 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez kogoś z Państwa określonych cech.

Niezależnie od przesłanki przetwarzania danych osobowych, Przedszkole zobowiązane jest do ochrony Państwa prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

 

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez Przedszkole danych osobowych?

Zgodnie z przepisami i zasadami etyki obowiązującymi w Przedszkolu możecie Państwo:

-        wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy, np. poprzez otrzymanie ich kopii,

-        poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

-        przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to prawnie dopuszczalne i technicznie możliwe,

-        ograniczyć przetwarzanie danych lub nawet żądać ich usunięcia, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez Przedszkole danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Ponadto przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, takich jak organ prowadzący, kuratorium oświaty itp. lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Przedszkola.

 

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania zgody. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

W jaki sposób można uzyskać informacje na temat Państwa danych osobowych?

Kontaktując się z administratorem danych osobowych, którym jest Przedszkole lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych - Aleksandrą Mika: listownie, pod adresem: Przedszkole nr 42 w Rybniku, ul. Stanisława Moniuszki 3, 44-210 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: p42.rybnik@gmail.com

 

Miasto Rybnik Urząd Miasta Rybnika: Wydział Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach